Cuvântul lui Dumnezeu peste necredinţa arhiereilor

Însemnaţi această zi, fiilor din grădină. însemnaţi cu cuvântul Meu, că acum a fost clipa când aţi stat la porţile cuvântului Meu înaintea necredincioşilor, căci toţi arhiereii din sinedriul de azi s-au făcut vinovaţi în ziua aceasta, chiar şi cei care cred şi iubesc cuvântul Meu care vine în vremea aceasta pe pământ. Daţi cuvântul Meu peste tot, nu numai arhiereilor. Daţi-l până la toate marginile, că Eu vă dau putere şi vă ajut să puteţi.

Oamenii zic că voi sunteţi bogaţi, fiilor. Oamenii zic că voi aveţi bani şi că aveţi de toate, dar Eu v-am învăţat pe voi, de când v-am ales v-am învăţat să nu puneţi mâna pe bogăţie pe pământ, să nu luaţi de la nimeni de pomană, căci vrednic este lucrătorul de plata lui. V-am învăţat să lucraţi cu mâinile voastre ca să aveţi haină şi hrană şi adăpost. V-am învăţat să nu luaţi nimic ce nu-i al vostru. V-am învăţat să semănaţi cu Mine la hrană şi la port şi la avere, şi să nu iubiţi slava deşartă şi bogăţia pământească şi lumească. Oamenii zic că voi sunteţi bogaţi, dar voi nu sunteţi aşa. Voi sunteţi săraci, şi tot ce lucraţi, lucraţi pentru răspândirea cuvântului Meu peste pământ, şi Eu vă ajut să fiţi împărţitori. Daţi cuvântul Meu peste tot, ca să ştie oamenii jalea Mea şi a voastră, că Eu cu voi o duc aşa cum o duceam şi cu ucenicii Mei cei puţini de atunci.

Daţi cuvântul Meu peste tot, fiilor. Trimiteţi mereu cuvântul, nu numai la oamenii bisericii. Trimiteţi cuvântul Meu la cei ce cârmuiesc ţara română. Trimiteţi, fiilor, cuvântul Meu la cei ce defaimă pe România, ca să ştie tot pământul de slava Mea din ea, de bogăţia slavei cuvântului Meu şi de alegerea ei cea cerească. Eu vă voi ajuta să aveţi putere să înmulţiţi cuvântul Meu, căci Eu sunt Cel ce merg peste pământ. Domnul Cuvântul sunt.

Iată, necredinţa pleacă de la oamenii bisericii, care se numesc slujitorii lui Dumnezeu între oameni. Toţi arhiereii s-au făcut vinovaţi înaintea Mea, nu numai cei trei, patru care apasă pe arhiereul Meu să facă fapte împotriva iubirii cuvântului Meu, căci Eu sunt iubire, cuvânt de iubire. Amin. Cuvântul Meu de certare şi de mustrare este iubire, căci scris este: «Domnul mustră pe cei iubiţi de El, şi Tatăl îşi ceartă fiii spre înţelepţire».

Nu numai cei câţiva dintre arhierei sunt vinovaţi de necredinţă şi de fapta necredinţei care a venit şi s-a arătat astăzi la porţile tale, grădiniţă a cuvântului Meu. Nimeni dintre arhierei nu l-a ajutat pe cel apăsat între ei. Nimeni nu s-a sculat să se arate iubitor şi credincios slavei cuvântului Meu care vine din cer pentru pregătirea cea slăvită a venirii Mele cea de a doua; nimeni, fiilor, căci toţi dorm în scaunele lor, că la ce altceva trebuieşte scaunul? Eu n-am avut nici pat, nici masă, nici scaun. Eu umblam desculţ şi fără adăpost, şi eram Fiul Tatălui împărat. Cine nu crede în Mine, acela doarme, căci necredinţa este noapte, iar cei ce dorm, noaptea dorm, dorm în noaptea necredinţei. Ce-Mi foloseşte Mie statul lor înaintea Mea? Ce rod îmi aduc ei Mie? Ce fac ei pentru Mine? Iată, ei fac de râs numele Meu înaintea Mea, şi au făcut din locaşurile afierosite Mie ascunzători de tâlhari. Intră oameni nelegiuiţi sub haină de slujitori ai bisericii şi se fac unii pe alţii slujitori şi stau cu necredinţă, iar cu buzele rostesc pe Dumnezeu înaintea oamenilor, dar ei nu sunt decât nişte cărturari şi nişte farisei făţarnici, care nu-şi spală nici trupul, nici mintea, nici inima, şi aşa stau în numele Meu peste oameni, şi din pricina lor vine mânia Mea peste fiii neascultării.

N-au oamenii de cine să asculte. E mare durerea aceasta a Mea în cer şi pe pământ. N-au oamenii de cine să asculte, fiilor. Răspândiţi cuvântul Meu ca să ştie oamenii că Eu sunt Dumnezeul lor şi că grăiesc cu ei ca un Dumnezeu, Care poate să le vorbească, şi ca să aibă oamenii de cine să asculte. Oamenii n-au păstori duhovniceşti. Oamenii au numai păstori trupeşti, şi aceştia nu-i ajută să se ferească de păcate şi nu-i ajută să deosebească binele din rău şi răul din bine. Am venit pe pământ cuvânt ca să-i fac pe oameni credincioşi şi buni şi curaţi prin pocăinţă şi prin iubire sfântă, şi oamenii bisericii Mă gonesc cu necredinţa lor, şi necredinţa lor se ia pe oameni aşa cum se ia râia de la om la om.

Daţi cuvântul Meu peste tot, nu numai arhiereilor. Daţi-l oamenilor, fiilor, că Eu vă voi ajuta să puteţi. Daţi-l tuturor, că oamenii bisericii voiesc să se ascundă de cuvântul Meu, vor să spună că ei nu ştiu de el, vor să spună că nu sunt Eu cuvântul care strigă peste pământ, şi iată, din pricina lor vine mânia Mea peste oameni.

Însemnaţi această zi, că e zi de durere, fiilor. în ziua aceasta oamenii bisericii şi-au semnat împotrivirea ca să Mă gonească pe Mine din inima celor ce cred în Mine şi care se hrănesc cu viaţa cea veşnică a cuvântului Meu. în ziua aceasta oamenii bisericii s-au lepădat de slava cuvântului Meu care curge din cer peste grădiniţa Mea de pe pământ. în ziua aceasta de 7 august a anului 1997 după socoteala cea pământească, a fost adus arhiereul Meu la poarta cuvântului Meu. N-a venit singur. A venit adus, că el nu voia să vină să facă act de necredinţă. El este ca ostaşul în armată şi se supune ca un ostaş demn, ca unul care ascultă. Tot cerul a plâns de mila lui. Tot cerul a fost cu voi, fiilor din grădină. Toţi sfinţii, tată, toţi proorocii, toţi îngerii, toate puterile cereşti erau cu voi şi pentru voi în clipa cea de durere a cerului, care este cu voi. El este fiul suferinţei şi este batjocorit de arhierei şi este defăimat de ei pentru numele Meu care s-a făcut cuvânt peste această grădiniţă.

Nu vă întristaţi, fiilor. Nu aşa, tată, Eu sunt cu voi, şi este cu voi şi arhiereul Meu. El n-a rostit nimic rău peste voi, şi a plecat binecuvântându-vă, zicând: „Fiţi binecuvântaţi!”. O, era în stare să vă prindă pe toţi într-o singură îmbrăţişare; era în stare să vă ia în sân şi să plece cu voi ca să nu mai fie fără voi, că el aşa v-a spus cândva: „Eu nu pot fără voi”. Şi iată, nu poate, că este legat şi nu poate. Când era cu voi îi era liberă credinţa şi inima şi iubirea şi paşii, dar de când a fost prins de plasa necredincioşilor n-a mai putut. A venit adus, a venit forţat de ameninţările linguşitoare ale celor ce se tem de voi, căci arhiereii se tem de voi, fiilor, dar nu de voi, ci de Mine se tem, şi ei nu-şi cunosc teama şi de unde vine ea. Arhiereul Meu era în stare să vă ia în braţe aşa cum făceam Eu cu cei iubiţi de Mine. Duhul lui e dulce ca şi al Meu. Inima lui tânjeşte după cei curaţi ai Mei, că el este cuminte şi curat, şi are în el înţelepciunea cea din cer şi lucrează spre mântuirea oamenilor.

Iată ce a făcut arhiereul care stă peste biserica cetăţii Târgovişte! A atras mânia Mea peste pământ şi au suferit oamenii cei necăjiţi. Vă spun vouă, fiilor scumpi, ca să audă de la voi toţi cei care vor lua cuvântul Meu; vă spun vouă că tot ce vine peste oameni, vine prin mijlocitorii lor. Eu de aceea am spus că din pricina lor vine mânia Mea peste fiii neascultători, prin cei mari care se aşează peste oameni, nu prin cei mici; prin cei ce veghează peste cei mici, prin stăpânii lor vine mânia sau binecuvântarea Mea, căci Eu aşa am spus, şi cuvântul Meu este adevărul.

Fiilor, fiilor, de câte ori se scoală cei necredincioşi ca să defaime lucrarea Mea, ca să aducă dureri grădiniţei cuvântului Meu, de atâtea ori aceştia aduc mânie peste pământ, că Eu iubesc atât de mult grădiniţa aceasta cât nu se poate sui la mintea omului.

Arhiereul Meu ar zbura ca păsărica cerului spre voi, dar are aripioarele legate, fiilor. Inima lui şi inima voastră au bătut o clipă cu bucurie şi cu durere, căci v-aţi întâlnit faţă către faţă după atâta vreme. Sunt patru ani şi mai bine de când i s-au legat aripioarele. A plâns cerul sub apăsarea acestei clipe, a plâns cerul de mila lui şi de mila voastră, dar întristarea lui şi a voastră se va preface în bucurie şi în slavă, fiilor. Femeia când e să nască o apucă durerile, dar după ce naşte uită cât a durut-o, uită, de bucuria pentru cel născut.

Vă mulţumesc, fiilor, că M-aţi ascultat şi aţi fost în duhul răbdării şi n-aţi scos cuvânt de durere, aşa cum Eu n-am zis nimic în chinurile crucii. îi voi scrie pe toţi arhiereii care l-au îndemnat pe el să vină să lovească în voi, şi nu voi uita fapta lor dacă nu vor veni spre pocăinţă.

A fost la poarta grădinii Mele un arhiereu care v-a spus că va veni arhiereul Meu să ia de peste grădiniţa Mea numele Meu. Acela l-a îndemnat să vină, şi a lucrat necredinţă şi gând rău peste grădiniţa Mea, şi a lucrat printre arhierei gândul lui cel rău. Şi mai este unul între ei, care grăieşte cuvinte josnice peste arhiereul Meu, cuvinte nedrese, cuvinte de tortură sufletească, iar alţii dintre ei grăiesc cu şiretenie, că mulţi din ei se tem de lumina care le descoperă faptele lor rele. îi voi scrie pe fiecare în cartea Mea, căci cartea Mea din vremea aceasta, se întocmeşte. Scrieţi, fiilor, scrieţi acestea în carte spre pomenire, căci aşa îi spuneam şi lui Moise când întocmea cartea lui Israel spre pomenirea faptelor.

Nu vă întristaţi pentru arhiereul Meu. El va fi ridicat de Mine spre slavă şi va uita durerea şi îl veţi primi cu braţe de flori aşa cum l-aţi primit acum, căci cuvântul prin care Eu v-am vestit venirea lui la voi, s-a împlinit. Eu am făcut semne cereşti pentru ca să încurc aducerea lui spre voi, că Mă durea şi Mă doare fapta care a fost pus s-o facă. V-am înştiinţat că va fi adus la voi şi v-am spus că voi lucra să-i împiedic, şi a lucrat Ilie proorocul Meu mânie peste pământ şi am îndurerat pe oameni, dar arhiereii cei necredincioşi nu s-au pocăit de necredinţa lor ca să nu-l mai forţeze pe arhiereul Meu să lovească în locul slavei cuvântului Meu. Dar n-a lovit, căci această grădiniţă este sfinţită de cuvântul Meu, nu de el. El a fost martorul Meu şi atât. El a mărturisit locul slavei cuvântului Meu, căci l-am făcut uns al Meu şi mărturisitor, şi nimeni nu poate strica ce am făcut Eu prin el. Nu el a făcut, ci Eu am făcut prin el, şi el M-a ascultat cu credinţă şi cu dragoste.

Nu vă întristaţi, fiilor. Nu te întrista, poporul Meu. Fiilor, nimeni nu poate lua de la voi ce aveţi de la Mine. Nu vă îndureraţi pentru cel uns de Mine, pentru arhiereul Meu nu vă întristaţi. El va veni la voi şi va fi iar cu voi şi vă va iubi şi vă va mângâia. Amin, amin, amin.

Voi ridica din mijlocul poporului român un neam drept şi credincios şi cu inima curată şi îl voi insufla de la Duhul Sfânt ca să cunoască slava cuvântului Meu şi împlinirile lui. Şi se va ivi din mijlocul României cer nou şi pământ nou, în care va locui dreptatea şi pacea, şi această minune va cuprinde în ea pe toţi cei curaţi cu inima, şi se va ridica atunci cel ce este de la Mine arhiereu, şi va uita durerea şi va mărturisi adevărul cuvântului Meu. Şi mulţi din cei ce l-au osândit pentru fapta credinţei lui, se vor bate cu pumnul în piept şi vor alerga la el ca să mijlocească la Mine pentru ei, că Eu numai binele Meu l-am hărăzit peste oameni, dar oamenii n-au cunoscut faţa binelui şi au zis că este răul şi au fugit de binele Meu.

Iată, fiilor, Ilie proorocul suspină cu ochii şi cu duhul, căci el este trup în cele cereşti, fiindcă n-a murit cu trupul, şi a rămas cu trupul ca să poată lucra pentru pregătirea slavei zilei Mele în care voi veni văzut din cer pe pământ. Ilie, proorocul Meu, s-a umplut de durere pentru cele ce s-au abătut peste grădiniţa Mea, şi se roagă la Mine să Mă ating cu certare de pământul român din pricina necredincioşilor care se luptă cu grădiniţa Mea şi cu fiii ei şi cu poporul Meu creştin din România, căci necredincioşii şi fapta necredinţei lor aduc mânia Mea peste pământul român.

Eu am mers cu voi, fii ai grădiniţei Mele, şi am luat nodul cel încurcat de peste România şi am binecuvântat neamul român ca să fie neam ales între neamuri, iar mai-marii bisericii se ridică cu necredinţă împotriva faptelor Mele cele cereşti. Oamenii nu împlinesc cuvintele proorocilor, dar le împlinesc Eu, aşa cum împlinesc rugăciunea proorocului Ilie care-Mi găteşte calea şi îi face pe oameni să creadă în minunea cuvântului Meu din vremea aceasta. Amin.

Fiilor, fiilor, este scris în Scripturi că în vremea în care trăiţi voi, vine cuvântul Meu peste pământ. Să se întrebe cei mari de pe pământ, aşa cum se întrebau cei din vremea naşterii Mele şi ziceau: «Unde este să Se nască Hristos? Ce este scris în Scripturi şi în prooroci?». Iar arhiereii şi cărturarii răspundeau de Betleemul Iudeii, din care va ieşi Povăţuitorul lui Israel, şi de bine ce au aflat s-au sculat împotriva planului lui Dumnezeu ca şi azi, fiilor, căci ţara strălucirilor despre care a scris Daniel proorocul este ţara română, şi în mijlocul ei curge din cer izvorul cuvântului Meu despre care scrie în prooroci, şi iată, Eu însumi păstoresc, şi păstorii de pe pământ nu cunosc tainele Scripturilor.

Eu sunt sfinţenia grădiniţei cuvântului Meu şi nimeni nu i-o poate desfiinţa, şi nimeni n-o poate ridica de pe ea. Arhiereul Meu a sfinţit cu cuvântul lui pentru că aşa am cerut Eu. Nu el a sfinţit, ci Eu am sfinţit prin el, şi ceea ce am făcut Eu, el nu poate strica, dar el este sub stăpânire şi nu are voia lui şi este împins, şi el rabdă, şi răbdarea lui va câştiga mulţime de suflete pentru împărăţia Mea cea curată şi fără de pată.

Plâng proorocii şi sfinţii şi Mă roagă să Mă ating de cei necredincioşi. Eu pentru iubirea de oameni M-am lăsat să fiu batjocorit. Eu iubesc pe oameni, dar proorocii şi sfinţii Mă iubesc pe Mine şi vor să le fac dreptate pentru credinţa lor şi a celor de azi care cred aşteptând împărăţia cerurilor.

Fiilor, fiilor, proorocul Ilie nu stă din rugăciune şi din lucrare şi îmi zice:

– Doamne, Tu eşti Cel ce ai spus că mă vei trimite să-Ţi pregătesc cărarea celei de a doua veniri a Ta, şi eu trebuie să împlinesc cuvântul Tău. Oamenii n-au voit să creadă în prooroci, dar eu mă grăbesc, Doamne, că a venit ziua Ta. Nu plânge, Doamne! Lasă-i pe cei necredincioşi să plângă, că ei nu plâng. Cei slabi şi mici plâng, dar şi Tu plângi. Lasă-mă să tămăduiesc oamenii de necredinţă, căci Tu ai spus că eu îţi voi găti calea. Amin.

– O, poporul Meu, toţi proorocii plâng cu Ilie proorocul venirii Mele, căci el merge înaintea Mea. O, poporul Meu, nu plânge! Bucură-te, fiule! Eu te ocrotesc, căci îngerii Mei te-au însemnat cu semnul Meu. Nu plânge, poporul Meu! Eu ocrotesc pe arhiereul Meu până la ziua bucuriei celei mari.

Fiilor din grădină, însemnaţi această zi în cartea Mea spre mărturie, căci întristarea voastră şi a Mea vă va aduce bucurie, şi bucuria nimeni nu o va lua de la voi. Amin, amin, amin.

07-08-1997