Cuvântul lui Dumnezeu către alesul Său Irineu

La început a fost Cuvântul, şi Cuvântul era la Dumnezeu, şi toate prin cuvânt au fost lucrate, căci Dumnezeu a zis, şi s-a făcut. Iată, Dumnezeu rosteşte cuvânt în vremea aceasta, şi să se împlinească lucrul cuvântului Său, căci este Dumnezeu.

Pacea Mea peste creştetul tău, copil credincios din vremea aceasta, căci prin credinţă cei de la sfârşit vor lucra prin cuvânt lucrări mai mari decât cele de până acum. Pace ţie, şi mirul mângâierii peste creştetul tău, şi vei lucra lucruri minunate, după cuvântul lui Dumnezeu, căci Eu nu sunt un Dumnezeu neputincios, şi mulţimi numeroase se vor pleca la lucrătura acestor zile de biruinţă cerească. Ridică-te şi ia aminte, căci Eu rostesc cuvânt, şi apoi Mă aşez peste voi şi împlinesc prin voi, copii ai credinţei acestei vremi.

Ridică-te pe temelia credinţei, ridică-te şi acum, căci acum vin spre tine şi îţi vestesc început de lucru văzut, fiindcă am spus că voi scoate deasupra această fântână de miere, această începătură de lumină văzută, că vine ziua slavei, copil al acestei slave. Am spus că lucrăm să scoatem crucea deasupra şi s-o înfigem în vârful unghiului, ca să ştie mulţimile lucrarea semnului Fiului Omului, Care Se va arăta pe nori după acest semn, căci Fiul Omului va lucra apoi văzut ca să adune în grădina arătării Sale pe toţi aleşii Săi, de la marginile cerului şi până la celelalte margini. Adevăr adevărat grăiesc şi acum, că nu va trece neamul acesta, şi se va împlini această lucrare adusă prin cuvânt. Iar de ziua şi ceasul acela, iată, copilul Meu, Tatăl ştie ziua aceea, iar Tatăl este în Fiul, şi Fiul este împreună cu Tatăl în toţi cei care prin Duhul strigă: „Avva, Părinte!”. Iată taină pecetluită şi despecetluită în vremea aceasta! Fericit este slujitorul acela pe care, Tatăl lucrând şi Fiul venind, îl va afla crezând aşa, căci adevăr grăiesc, că peste toate va fi pus. Iar cei ce vor tăgădui acest adevăr, veni-va Stăpânul pe neaşteptate pentru aceia şi îi va scoate din dregătorie şi îi va pune cu cei făţarnici, acolo unde este plâns şi scrâşnire de dinţi.

întăreşte-te cu cuvântul Meu, căci Eu sunt Cuvântul, şi voi fi împlinitor prin lucrul credinţei celor din vremea aceasta.

Iată, vom aşeza piatra de mărturie a cuvântului Meu, care a lucrat şi care lucrează până la sfârşitul tainei plinirii sale, şi vom scrie pe această piatră numele cel nou al cetăţii Ierusalimului cel nou, care se va arăta de la această piatră şi din care vor curge râuri de apă vie, pe ale căror laturi vom sădi pomi, şi frunzele lor nu se vor veşteji, şi fructele din ei nu se vor mai isprăvi, căci lună de lună se vor coace fructe noi, fiindcă pomii vor primi apă din această piatră, iar seminţiile pământului se vor hrăni din fructele pomilor, şi din frunzele lor vor primi tămăduiri. Amin.

Voi scrie numele tău pe piatra aceasta şi voi scrie numele aleşilor Mei, dar vreau să scriu numele unsului cel de la Mine pe piatra aceasta. Fii înţelept de la Mine, căci înţelepciunea este fiica Mea, cea care a luat fiinţă de la Mine mai înainte de toate câte s-au făcut prin cuvânt. Am dat cuvânt servilor Mei prin care vin cu cuvântul, şi lucrez prin cuvânt, de la cele rostite şi până la cele împlinite prin cuvânt, dar vreau să-i văd lucrând lucru de credinţă pe cei spre care vin să-Mi desăvârşesc taina acestor mărturii, că vine ziua mărturiilor, copilul Meu, vine, şi vom intra apoi în odihna ei, vom intra noi mai întâi, cei care am lucrat la această lucrătură, şi fi-va apoi să chemăm sub această viţă pe toţi cei care locuiesc în cerurile noastre, căci în cerul inimilor celor credincioşi locuiesc acum mulţimile cele numeroase care va fi să se hrănească şi să se tămăduiască din fructele şi din frunzele sădirii vestite, şi vor lua viaţă prin această piatră nouă. Dar iată, trebuie să facem înscriere, ca să fie cunoscută pe pământ şi să rămână de mărturie această înscriere, căci mărturia ei va lucra, ca să putem apoi să ridicăm această piatră şi să înfigem în vârful ei semnul Fiului Omului, şi să se audă cântare îngerească pe pământ, şi să cântăm ca îngerii: «Binecuvântat este Cel ce iarăşi vine întru numele Domnului!», căci Eu sunt Alfa şi Eu sunt Omega. Amin.

Deschide-Mi ca să intru cu duhul înţelepciunii Mele întru duhul tău şi să fim una întru Duhul Sfânt al Sfintei Treimi, Cea întreit lucrătoare. Deschide-Mi ca să pot lucra prin tine această taină de mărturie, şi totul îţi va fi ţie cu putinţă, precum la Mine totul este cu putinţă. Hai să facem cu putinţă această lucrătură, hai, copilul Meu! Un pic mai e până la seceriş. Hai să trezim lucrători, şi vor avea plată ca şi voi, căci voi strânge apoi plata cea de la Mine şi o voi împărţi la fel peste toţi aleşii Mei cu care voi lucra această piatră.

Voiesc să fac unire cu casa unsului cel de la Mine şi voiesc să lucrăm cu chibzuinţă, ca să scriu numele unsului Meu Mihail la temelia acestei pietre, şi apoi să rostesc numele lui, şi să audă mulţimile numele unsului Meu întru care binevoieşte inima Mea, căci el este cel proorocit pentru vremea care se va aşeza prin această piatră.

Lucrează, cu dragostea toată lucrează, cu credinţă neclintită mergi, şi ţi se va deschide, şi vom începe apoi lucrul acestei mărturii, şi va ieşi deasupra Domnul, copilul Meu. Iată de ce trebuie să lucrăm cu credinţă şi cu grabă. Mai e un pic până la seceriş, copilul Meu. Eu sunt, dar să fiu, şi voi fi cu voi şi vom lucra bine, căci voi fi cu cuvântul în toată această vreme şi vom împlini. Amin.

Cere, copilul Meu, cere de la Mine, cere-Mă şi te voi sluji! Cere-Mă, şi vin ca să merg cu tine şi să primeşti, căci ale Mele dintru ale Mele vă voi da ca să-Mi daţi Mie.

Binecuvântate să-ţi fie intrările şi ieşirile şi înţelepciunea care va merge cu tine pe uliţe. Nu te teme că vei osteni. Mai e un pic, şi vom cunoaşte odihnă întru cele lucrate. Fă-ţi schiţă şi mergi întru ea şi vei împlini lucrul tău, căci Eu voi merge înaintea ta; Eu cu Duhul, iar voi, cu trupul, şi vom fi întru unire, cer şi pământ, întru Duhul Sfânt, spre lucrare văzută, şi apoi spre slavă văzută.

Pacea Mea să fie cu tine! Tăria Mea să-ţi întărească picioarele pentru împlinirea soliei păcii, care va fi auzită apoi de pe înălţimi peste Ierusalim. Vine ziua serbării în care voiesc să rostesc din vârful acestei pietre numele unsului cel de la Mine. Voiesc, dar veniţi-Mi lucrători fiecare, prin puterea şi prin starea în care sunteţi găsiţi la vestirea acestui cuvânt.

Pace şi mir sfânt şi ungere sfântă peste cei aleşi ai Mei cu care voi ridica această piatră de mărturie, şi vom ieşi cu lucrul acestei vremi de biruinţă! Amin, amin, amin.

04-06-1991