Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului mucenic Dimitrie, izvorâtorul de mir

La cumpăna dintre două zile de sărbătoare Mă las deasupra voastră cu cuvântul Meu, că e sărbătoare de sfinţi, copii străjeri pentru venirea Mea. întăresc puterea Mea din voi, ca să-Mi aşterneţi cuvântul în cartea sa. Amin. Dragostea Mea de voi Mă aduce mereu deasupra grădiniţei în care vă am, şi Eu vin să vă hrănesc ca pasărea pe puii ei.

Creşteţi, fiilor, şi daţi putere venirii Mele, şi cereţi-o de la Tatăl ca să vină, că Mă aşteaptă cei din morminte ca să vin şi să-i strig să iasă, că e lungă aşteptarea lor, şi nu e cât aşteptarea cea de pe pământ. O, fiţi mari la minte şi daţi putere venirii Mele, că la cuvântul Meu de la voi se strâng cei din cer, şi se bucură cei din iad de lumina Mea de la voi, şi care ajunge până la ei. îmi fac mereu cărare spre voi ca să-Mi apropii venirea, ca să pregătesc ziua învierii făpturii, şi ca să fie apoi veacul cerului pe pământ, cu veşnicia lui, căci sfinţii aşteaptă pentru toată făptura care nu mai ştie să aştepte. Aştept şi Eu, fiilor, aştept să vin, şi fericiţi sunt cei ce cred că Eu vin, că aceia se fac ziua venirii Mele şi îmi luminează calea ca să vin, că e numai noapte în calea venirii Mele. E totul în noapte pe pământ, e totul în beznă, şi nimeni nu mai vede venirea Mea, iar omul umblă pe întuneric şi ziua şi noaptea; umblă şi nu vede nimic, că umblă fără vedere şi fără aşteptare.

Aveţi grijă, fiilor salvatori, să pomeniţi mereu pe toţi cei care s-au născut şi nu mai sunt, şi pe care n-are cine să-i pomenească pe pământ, că e mare jalea sufletului lor şi e mare milostenie să fie pomeniţi, să fie chemaţi la lumină şi să învieze, să ştie că au un Mântuitor, Care-i va striga afară din locuinţa morţilor. Căutaţi să fiţi mereu la zi cu toată rânduiala cea creştinească pentru tot neamul omenesc care nu mai este, şi care este încă, şi nu se îngrijeşte de viaţa sufletului, căci vai sufletelor fără ajutor, fără salvator! Iată, omul pe pământ nu se mai îngrijeşte de viaţa sufletului său, iar în lumea cea nevăzută a sufletelor care nu mai sunt e mare aşteptarea, e mare spaima şi jalea, e usturător să te uiţi! V-am arătat ce este acolo ca să vă prindă mila de cei ce nu mai sunt în trup pe pământ. N-am voit să vă întristez, ci am vrut să vă înduioşez şi să daţi putere venirii Mele, să-Mi apropii venirea, fiilor, ca să pot pregăti ziua învierii făpturii. Pomeniţi pe toţi cei fără de scăpare din locuinţa morţilor, şi Eu Mă duc să le dau nădejde în venirea Mea care vine curând, curând. E lungă aşteptarea lor, şi nu e ca pe pământ aşteptarea. Acolo nimeni nu poate să se ajute unul pe altul. Acolo e numai spaimă fără capăt pentru tot sufletul, şi iată, pe pământ nu mai e om viu care să vrea să ştie cum să facă rânduiala cea creştinească pentru cei ce nu mai sunt pe pământ.

O, nu vrea omul să-şi pregătească de pe pământ loc în cer pentru viaţa sufletului. Dacă omul născut pe pământ nu trăieşte pentru suflet viaţa cea scurtă a trupului, nu-i foloseşte la nimic trupul, ci numai la durerea cea de după acest trup al sufletului. O mulţime de suflete care au spus pe pământ că nu mai e nimic după trupul acesta stau acum în spaimă fără de capăt, aşteptând o mână de scăpare. E numai aşteptare acolo, fiilor miloşi, iar pe pământ nu e om să mai vrea să ştie de la Mine cum poate să-i ajute pe cei ce aşteaptă cu disperare în locuinţa morţilor. Vă învăţ mereu pe voi, căci voi Mă primiţi cu învăţătura Mea. Mi-e milă de toată făptura, şi de aceea v-am ridicat pe voi dintre oameni şi v-am pregătit pentru Mine, şi v-am pus apoi să Mă ajutaţi la lucrul Meu cel pentru venirea Mea, ca să vin să izbăvesc neamul omenesc. întâi să vin să strig la el ca să Mă audă şi să se scoale la strigarea Mea, iar dacă nu se scoală, să-l scol cu puterea Mea, cu varga să-l scol, că omului nu-i pasă de viaţa sufletului său. Faceţi, dar, pomenire înaintea Mea pentru tot neamul omenesc care nu mai este pe pământ, pentru toată făptura care aşteaptă răscumpărarea omului, pentru toţi şi pentru toate, fiilor, căci făptura toată suspină aşteptând răscumpărarea. Faceţi prescuri de pomenire pentru masa Mea cu voi, pentru jertfa Mea cea pentru om. Faceţi colivă din grâu, ca să se adune în trupul ei cei pomeniţi prin ea. Faceţi căpeţele, ca să se adune prin ele arhanghelii şi îngerii şi sfinţii care ajută pe cei pomeniţi, şi să se ducă să le dea veste de bucurie celor ce aşteaptă îndureraţi în locuinţa morţilor, căci se uită după scăpare ca să vină de undeva. Este scris în Scripturi: «Vor învia trupurile morţilor şi vor tresălta de bucurie, căci pământul va naşte din nou pe cei adormiţi, şi ei se vor ridica în sus». Amin.

Când eram pe pământ şi îi învăţam pe ucenici, Mă căutau iudeii ca să-Mi găsească vină, căci ei nu credeau în cuvintele Mele. Eu însă le spuneam aşa: «Vine ceasul, şi acum este, când morţii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu; şi care vor auzi, vii vor fi, şi de aceasta să nu vă miraţi, căci iarăşi vă spun: vine ceasul când cei din morminte vor auzi glasul Lui, şi vor ieşi». Amin. Şi le voi da trup, casa cea din cer a sufletului, trup întocmit la cuvântul Meu, din pământ şi din cuvânt, din Duhul lui Dumnezeu întocmit. Şi atunci va fi marea întâlnire a celor ce sunt şi a celor care au fost şi iarăşi vor fi, ca să se întocmească ziua învierii, despre care Eu am vestit prin Scripturi, ziua venirii Mele cu sfinţii care au căpătat cerul încă de pe pământ, încă din vremea trupului lor.

Vin, fiilor, la voi cu sărbătoarea îngerilor, cu prăznuirea sfinţilor arhangheli Mihail şi Gavriil. Atunci Eu voi lua din mânuţele voastre jertfa cea pentru cei din locuinţa morţilor şi Mă voi duce cu ea la ei şi le voi vesti că vin curând să-i iau şi să le dau ziua învierii. îi voi mângâia, îi voi uşura, le voi da din învierea lor şi le voi da grai ca să vorbească unii cu alţii despre venirea Mea şi despre voi, cei ce lucraţi cu Mine pentru ziua venirii Mele. Fiţi mereu la zi cu pomenirea lor, aşa cum Eu v-am învăţat când v-am tocmit să lucraţi pentru învierea făpturii. Cuvântul Meu cel din grădina Mea cu voi îi va mângâia pe cei strigaţi pentru pomenire şi le va da din pacea Mea.

Fiţi credincioşi, copii ziditori, şi fiţi zidiţi deplin, că numai de zidit avem. Avem de zidit veacul cel nou şi pe cei înviaţi pentru el. Voi sunteţi zidarii Mei, iar cumpăna este în mâna Mea. Şi cu duhul şi cu trupul lucrăm zidire, că v-am tocmit să fiţi ai Mei şi să lucrez cu voi tot ce este de lucrat pentru venirea Mea. Amin.

Acum, din nou Mă uit în mâna Mea în care sunteţi voi şi casa întâlnirii, de lângă căsuţa din deal. Aţi lucrat timp de cinci zile la ea, şi aţi ajuns cu zidirea ei până la tavan. Acum vă întăresc cu puteri cereşti şi cu îngerul Meu în faţă, iar îngeraşii, cu haruri fel de fel pentru voi, vă dau târcoale şi vă ajută din toate laturile, căci voi sunteţi cu trupul, iar Noi, cu Duhul, şi vom lumina lumea de lumina Mea de la voi. Fiţi zidiţi deplin în cuvântul Meu de peste voi şi învăţaţi-vă tot mai desăvârşit cum să-l primiţi şi cum să staţi în faţa lui. Iată, din nou rostesc şi înnoiesc binecuvântarea Mea pentru zidirea aceasta, şi spun: în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, se binecuvintează în toată vremea lucrului ei casa întâlnirii care ia înfăţişare între voi în zilele acestea, iar voi fiţi un singur cuvânt, fiilor ziditori. Voi, fiilor din faţă, fiţi şi mai mult un singur cuvânt, ca să fie tot ca voi şi cei ce zidesc cu voi. Să fie poporul Meu ca voi, fiilor din faţă. Fiţi Duhul Meu, ca să zidiţi cu El, căci voi sunteţi micuţi, dar pot Eu, numai să aşezaţi voi în carte cuvântul Meu care poate, şi apoi să-l luaţi şi să-l aşezaţi peste voi, ca să fiţi fiii puterilor Mele pe pământ. Amin. De peste tot lucrez spre voi, ca să fie aici tot ce trebuie pentru zidirea casei întâlnirii, şi vă voi ajuta cu multă putere apoi, şi vom da înapoi celor ce ne-au împrumutat pe noi pentru zidirea aceasta, şi îi vom scrie ajutători de pe pământ în cartea zidirii acestei case. Amin. Vă întăresc nădejdea în cuvântul Meu, căci Eu sunt Cel ce îl fac faptă în calea voastră, ca să lucrăm şi mai departe după cumpăna care este în mâna Mea, căci casa aceasta este în mâna Mea, şi pic cu pic o las pe pământ prin mânuţele voastre cu care Eu Mă sprijin în lucrul Meu din zilele acestea.

O, frumoasă este pacea Mea între cei ce o lucrează pe ea! Eu pacea Mea v-o dau între voi, iar voi lucraţi-o ca şi Mine. Eu înţelepciunea Mea v-o dau, iar voi lucraţi la ea ca şi Mine. Eu cuvântul Meu vi-l dau între voi, iar voi lucraţi-l între voi şi peste voi ca şi Mine şi fiţi desăvârşiţi în cuvânt. Amin, amin zic vouă: fiţi desăvârşiţi în cuvânt! Cel desăvârşit în cuvânt nu lasă din mână măsura Mea, măsura cu care Eu măsor cuvântul cel grăit, iar cel ce face aceasta Mă are pe Mine putere întru toate şi pentru toate ale lui, şi îmi este Mie mare sprijin şi nu dă loc la nici o încordare, la nici o durere, căci cuvântul trebuie să însemne mângâiere şi putere şi împlinire. De aceea vă zic: fiţi desăvârşiţi în cuvântul pe care-l rostiţi unii peste alţii, unii spre alţii, că iată, cuvântul este cel ce zideşte, precum şi Eu lucrez, căci Eu cuvintez şi împlinesc aşa. Amin.

îngerul Meu sună din timp în timp pentru orice lucru care trebuie lucrat şi aşezat pe pământ la voi pentru întocmirea cea văzută a casei întâlnirii cu Dumnezeu, iar în faţa acestei case este aşezată de voi fântâna întâlnirii cu Dumnezeu, fântâna lui Israel, care poartă în ea taina întâlnirii Mele cu omul. Şi iată şi casa întâlnirii, şi iată taină despecetluită, fiilor care lucraţi împlinirea cuvântului Meu cel plin de taină. Când am lucrat prin voi fântâna samarinencei, fântâna întâlnirii cu Dumnezeu, nu v-am spus şi despre casa de întâlnire, iar acum v-am spus, şi am întocmit-o când v-am spus, şi acum o aşez prin voi în grădinile Mele date vouă pentru slujirea Mea, pentru venirea Mea în ele pe pământ, ca să Mă întâlnesc cu omul care poate să creadă în venirea Mea la voi.

Acum, vă înconjor cu harurile sfinţilor Mei cei pomeniţi în sărbătoare de sfinţi: sfântul mucenic Dimitrie, din al cărui trup curge mir ceresc pentru mângâierea celor credincioşi, şi cuviosul Dimitrie de la Bucureşti, care ocroteşte pe România. Sfinţii Mei şi-au pregătit locul lângă Mine încă din vremea trupului lor, iar Eu i-am făcut apoi lucrători de lângă Mine peste cei ce fac voia Mea pe calea lor înspre cer. Serbare cu sfinţi petrec la voi, iar cuvântul Meu cel aşezat în carte încununează duhul sărbătorilor şi duhul sfinţilor Mei.

Daţi-Mi putere să vin, fiilor, că e cerul plin de aşteptare, iar cei din locuinţa morţilor suspină în ei după înviere, după venirea Mea, ca să-i ridic şi să le dau casa cea din cer, trupul cel nou, zidit la cuvântul Meu cel pentru învierea din pământ a trupurilor celor adormiţi. întâi îi ridic pe ei, şi apoi aşez pe pământ veşnicia pentru ei şi pentru cei vii care vor fi cu trupul pe pământ la venirea Mea, precum este scris în Scripturi.

Binecuvântată să fie masa cea de pomenire în ziua de sobor a sfinţilor arhangheli Mihail şi Gavriil pentru cei ce aşteaptă în locuinţa morţilor. Amin. Am făcut din voi samarineni. Casa Mea cu voi încape în ea pe tot neamul omenesc care a avut trup pe pământ, pe toată făptura, fiilor samarineni, fiilor miloşi, care M-aţi luat în casă când am bătut la voi aşa cum M-au luat samarinenii şi au crezut ei în venirea Mea de la Tatăl ca un Mesia, Izbăvitor venit din cer.

Fiţi binecuvântaţi la lucrul casei întâlnirii, şi fiţi Duhul Meu, şi fiţi un cuvânt cu toţii sub iubirea cuvântului Meu care vă călăuzeşte spre ziua venirii Mele peste tot pământul.

Aveţi grijă de venirea Mea la voi, că Mă doare adânc când nu pot să vin. Eu vă primesc pe voi mereu, şi în fiecare clipă vă am. Primiţi-Mă şi voi, şi deschideţi-Mi mai înainte să vin. Faceţi-Mi cale când vin şi ajutaţi-Mi venirea, că pentru hrana voastră vin, şi pentru viaţa voastră vin, pentru viaţa Mea din voi vin, fiilor, ca să vă umplu de ea şi să daţi din ea. Şi de unde daţi, Eu pun, dar să daţi, ca să am unde să pun şi ca să am cale să vin, copii ai venirii Mele. Aveţi grijă de venirea Mea la voi, fiilor, că tot şi toate aşteaptă venirea Mea la voi. Deschideţi venirii Mele mai înainte să vin la voi, că toţi şi toate aşteaptă venirea Mea la voi, cuvântul Meu cel de înviere. Amin, amin, amin.

08-11-2000